Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő

Tájékoztatjuk, hogy a jelen webhelyet az Egészségfejlesztő Minőségi Testnevelésért egyesület, (továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti, amely
online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és
a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében, ill. hírlevélre feliratkozás esetén a hírlevél küldése érdekében.
Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas, a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A webshop termékeinek megrendeléséhez, illetőleg a Hírlevélre történő feliratkozáshoz külön regisztráció nem szükséges.

Az adatkezelő adatai:

Egyesület neve:  Egészségfejlesztő Minőségi Testnevelésért Magyarországon
•       Székhely: 4400 Nyíregyháza, Epreskert utca 47
•       Adószám: 19293886-1-15
•       Szervezet nyilvántartási száma: 15-02-0004137
•       Kibocsátó cégbíróság: Nyíregyházi Bíróság
•       Szerződés nyelve: magyar
•       Elektronikus elérhetőség: testneveles@okostesi.hu
•       Telefonos elérhetőség: +36309638026
•       Bankszámlaszám: 16200144-18546789-00000000
•       Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Bíróság

 Informatikai tárhelyet biztosító szolgáltató:
DigitalUnicorn Group Kft
1136, Budapest, Pannónia utca 8
Adószám: 27046232-2-41


Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a megrendelés során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: megrendelők (vásárlók)

A kezelt adatok köre: a megrendelők által a megrendelés során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatgyűjtés célja a hírlevélre történő feliratkozás esetén: hírlevél küldése, későbbi megrendelések adminisztratív könnyítése

Adatkezelés időtartama:

Adatvédelem, adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

A fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő meghatározott – jelen webhelyen folytatott tevékenységének folytatásában feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése

Az adatok megismerésére jogosult személyek:

A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere kezdettől fogva anonim módon rögzíti, azok nem kapcsolhatók egy személyhez sem.

Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A megrendelő (ill. hírlevélre feliratkozó személy) kérelmezheti az adatkezelőnél

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a megrendelő/hírlevélre feliratkozó személy erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a megrendelő/hírlevélre feliratkozó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Adattovábbítás

A webshopban bankkártyával történő fizetés esetén az érintett személyes adatai (név és email cím) átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 

Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400 Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

Irányadó jogszabályok

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR) itt olvasható: https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege